Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, Dom Pomocy Społecznej w Lelowie informuje, że :

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lelowie z siedzibą ul. Szczekocińska 19 42-235 Lelów, Administrującym danymi osobowymi w imieniu DPS w Lelowie jest Dyrektor DPS w Lelowie - tel. kontaktowy 34/3558297, e- mail dpslelow@poczta.onet.pl

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pani Magdalena Celeban email: inspektormc@onet.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań domu pomocy społecznej wynikających z : ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.1769 z późn. zm) ; ustawy z 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017r.poz. 1453 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów opieki społecznej (dz.U. z 2018r,poz.734 ) -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c d oraz art. 9 ust.2 RODO.

3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych jedynie w granicach i na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Dps Lelów

5. Posiada Pan/Pani –zgodnie z RODO prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeśli zdaniem Pana/Pani, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych jest:

dr Magdalena Celeban

tel: 34 355 82 96

@mail: inspektormc@onet.pl

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obsługa strony: Chuck Norris