Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

STATUT

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W LELOWIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.Dom Pomocy Społecznej w Lelowie, zwany dalej „Domem” działa na podstawie

  -    ustawy o pomocy społecznej,

  -    ustawy o samorządzie powiatowym,

  -   ustawy o finansach publicznych,

-     rozporządzenia określającego zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej,

-ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

-niniejszego statutu,

 

§ 2

1.Dom Pomocy Społecznej w Lelowie zwanej dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Częstochowskiego nie posiadającą osobowości prawnej.

2.Siedzibą Domu jest Lelów ul. Szczekocińska 19

3.Dom ma charakter domu stałego pobytu koedukacyjnego i zapewnia całodobową opiekę dla osób przewlekle psychicznie chorych.

4.Domem kieruje Dyrektor, który jest uprawniony do jego reprezentacji .

 

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

§ 3

      

1.Dom świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującym standardem uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca.

2.Dom świadczy również usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych, polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

 

§ 4

 

  1. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność oraz niezależność i umożliwia rozwój osobowości.
  2. W miarę możliwości Dom umożliwia mieszkańcom samodzielność na jaką pozwala ich stan zdrowia oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności.
  3. Organizując życie mieszkańców uwzględnia się m.in. następujące zasady:

1)Podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,

2)Zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,

3)Spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych z uwzględnieniem diet przepisanych przez lekarza,

4)Umożliwienia mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

5)Aktywnego trybu życia zwłaszcza w stosunku do ludzi młodych (zaangażowania w czynnościach codziennego życia, terapii zajęciowej, pracy, rekreacji),

6)Korzystania z własnego ubrania,

7)Zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestniczeniem w różnych formach aktywności,

8)Przełamania izolacji i monotonii życia domu pomocy społecznej, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną, ułatwienia nawiązywania przyjaźni z osobami spoza domu oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

  1. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych, a w szczególności:

1)Możliwości złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych,

2)Osobom mającym trudności z samodzielnym dysponowaniem pieniędzmi Dom w porozumieniu z rodzinami i prawnymi opiekunami pomaga w dokonywaniu zakupów.

 

§ 5

Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Zarząd Powiatu.

 

§ 6

Dom może współdziałać z organizacjami pozarządowymi.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 7

Dom działa w formie jednostki budżetowej na podstawie ustawy o finansach publicznych.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 8

 Zmiany Statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego ustalenia.

 

         § 9

 Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Powiatu w Częstochowie podjętej w przedmiotowej sprawie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych jest:

dr Magdalena Celeban

tel: 34 355 82 96

@mail: inspektormc@onet.pl

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obsługa strony: Chuck Norris