Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin organizacyjny

                              REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LELOWIE

 

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie zwany dalej „Domem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
  w sprawie domów pomocy społecznej,
 3. ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 5. statutu Domu Pomocy Społecznej w Lelowie,
 6. niniejszego regulaminu organizacyjnego.

I.              Postanowienie ogólne

§ 2

 1. Dom Pomocy Społecznej w Lelowie zwanej dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Częstochowskiego.
 2. Siedzibą Domu jest Lelów, ul. Szczekocińska 19.
 3. Dom ma charakter domu stałego pobytu koedukacyjnego i zapewnia całodobową opiekę dla 100 osób przewlekle psychicznie chorych.
 4. Dom może świadczyć usługi transportowe samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców powiatu częstochowskiego.
 5. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania działów i samodzielnych stanowisk Domu.

 

§ 3

Regulamin Organizacyjny określa:

 1. zadania, strukturę organizacyjną i zasady kierowania Domem,
 2. zakresy działania komórek organizacyjnych Domu,
 3. gospodarkę finansową, organizację działalności kontrolnej.

II.             Zadania Domu Pomocy Społecznej

§ 4

 1. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem:
 1. w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości,
 1. opiekuńcze, polegające na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych,
 1. wspomagające, polegające na:
 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną,
  i społecznością lokalną,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • pomocy w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowaniu mieszkańcowi Domu nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego o którym mowa w art. 37 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu,
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.
 1. Zakres usług, o których mowa w ust. 1, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby
  i możliwości psychofizyczne mieszkańca.
 2. Dom świadczy również usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych, polegające na umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne.

III.            Organizacja i zasady działania

§ 5

 1. Organizacja Domu ma na celu zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego
  i godnego życia, poczucia intymności, niezależności, umożliwia rozwój osobowości, samodzielności – uwzględniając stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańca.
 2. W Domu działają zespoły opiekuńczo – terapeutyczne składające się z pracowników do których należy opracowanie indywidualnego planu wspierania dla mieszkańca oraz jego realizacja. Plan ten powinien być uzgodniony, o ile to możliwe z mieszkańcem.
 3. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu.
 4. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania koordynuje pracownik Domu, zwany pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
 5. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.
 6. W Domu działa Samorząd Mieszkańców, którego obieralnym reprezentantem jest Rada Mieszkańców. Rada jest rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem Dyrektora Domu w lepszym zaspakajaniu potrzeb mieszkańców.
 7. Dom może współdziałać z organizacjami pozarządowymi.
 8. O przyjęciu do Domu osoby skierowanej Dyrektor Domu zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący Dom.

 

§ 6

 1. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Dział opiekuńczy,
 2. Dział księgowości,
 3. Dział administracyjno – gospodarczy.
 1. W ramach struktury organizacyjnej Domu wyodrębnia się następujące stanowiska kierownicze:
 1. Dyrektor,
 2. Główny księgowy,
 3. Kierownik działu administracyjno - gospodarczego
 4. Kierownik działu opiekuńczego.
 1. Schemat struktury organizacyjnej Domu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

 1. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
 2. Pracą Domu kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego księgowego oraz kierowników działów
  i pracowników na stanowiskach samodzielnych.
 3. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie Domem.
 4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony pisemnie kierownik działu.

 

§ 8

Do podstawowych zadań Dyrektora Domu należy:

 1. określenie organizacji wewnętrznej Domu,
 2. programowanie zadań oraz ustalenie metod pracy Domu,
 3. ustalenie zakresów czynności pracowników,
 4. przyjmowanie, zwalnianie, awansowanie, wynagradzanie i karanie pracowników, oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie pracy dla pracodawcy,
 5. tworzenie funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników,
 6. dysponowanie środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem Domu,
 7. sprawowanie osobistego nadzoru lub przez podległych pracowników nad działalnością Domu w zakresie realizacji jego zadań,
 8. podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach pomocy społecznej zastrzeżonych do jego kompetencji,
 9. reprezentowanie Domu na zewnątrz we wszystkich sprawach, w tym podpisywanie korespondencji zewnętrznej w zakresie ustalonym w instrukcji kancelaryjnej,
 10. powołanie stałych i doraźnych ciał kolegialnych o charakterze opiniodawczo - doradczym i kontrolnym,
 11. nadzór nad systemem kontroli zarządczej w Domu,
 12. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, gwarantujących prawidłową pracę Domu.

§ 9

     Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne są w szczególności za:

 1. organizowanie i nadzorowanie w powierzonym zakresie podstawowych zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Domu,
 2. przedstawienie Dyrektorowi Domu propozycji planów pracy w podległych sobie komórkach organizacyjnych oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
 3. prawidłowy podział pracy w podległych sobie komórkach organizacyjnych, przedkładanie Dyrektorowi propozycji zakresów czynności podległych pracowników,
 4. sprawne funkcjonowanie podległej sobie komórki organizacyjnej oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 5. ustalenie automatycznie działające zastępstwa pracowników nieobecnych,
 6. nadzór nad realizacją zaleceń i wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
 7. sumienne i terminowe załatwienie skarg i wniosków.

 

§ 10

 1. Do podstawowego zakresu działania działu opiekuńczego należy:
 1. sprawowanie podstawowej opieki nad mieszkańcem, w tym sprawowanie usług pielęgniarskich i lekarskich,
 2. prowadzenie rehabilitacji medycznej,
 3. przeprowadzanie profilaktycznych badań okresowych mieszkańców,
 4. sprawowanie całodobowej opieki-pomoc w podstawowych czynnościach okresowych mieszkańców,
 5. utrzymywanie w czystości pomieszczeń, odzieży i bielizny mieszkańców,
 6. załatwianie spraw związanych z przyjęciem do Domu, otoczenie szczególną troską mieszkańców w początkowym okresie pobytu,
 7. zapoznanie mieszkańca z Kartą Praw i obowiązków Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Lelowie oraz zasadami, prawami i obowiązkami funkcjonującymi w Domu zwyczajowo,
 8. uzyskanie od środowiska, z którego przybył mieszkaniec wszelkich informacji z zakresu jego potrzeb, nawyków,
 9. prowadzenie akt osobowych mieszkańca,
 10. opracowanie indywidualnych planów pomocy oraz ich realizacja,
 11. utrzymywanie kontaktu z rodziną mieszkańca, znajomymi, prawnym opiekunem, kuratorem lub właściwym sądem opiekuńczym,
 12. prowadzenie zajęć terapeutyczno - wychowawczych,
 13. udzielanie pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych,
 14. pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym,
 15. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych, załatwianie spraw związanych
  z pochówkiem – zgodnie z wyznaniem oraz ewentualnymi życzeniami osoby zmarłej.
 1. W dziale opiekuńczym tworzy się zespoły opiekuńczo – terapeutyczne, których zadaniem jest opracowanie i realizacja indywidualnych, dla każdego mieszkańca planów wsparcia i pomocy.
 2. W skład działu opiekuńczego wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. kierownik działu,
 2. psycholog,
 3. pedagog,
 4. pracownik socjalny,
 5. pielęgniarki,
 6. opiekun,
 7. technik fizykoterapii,
 8. instruktor ds. kulturalno oświatowy,
 9. kapelan,
 10. instruktor terapii zajęciowej,
 11. pokojowe,
 12. praczka – szwaczka.

§ 11

 1. Do podstawowego zakresu działania działu księgowości należy w szczególności:
  1. opracowanie, na podstawie dyrektywnych wskaźników planów finansowych, wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizacja,
  2. dokonywanie analiz ekonomicznych kosztów ogólnych, jednostkowych oraz wykonywanie funduszu płac,
  3. prowadzenie księgowości, kasy, likwidatury, rachunków bankowych,
  4. sporządzanie listy płac,
  5. prowadzenie ubezpieczenia,
  6. prowadzenie rozliczenia z budżetem z tytułu: podatków, opłat, dotacji,
  7. zapewnienie zgodnie z przepisami właściwego obiegu dokumentów,
  8. prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1999 roku o rachunkowości.
 2. Działem księgowości kieruje główny księgowy. Główny księgowy koordynuje
  i nadzoruje działalność Domu w zakresie ekonomiki, planowania finansowego, sprawozdawczości analiz, ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w tym zakresie.
 3. W skład działu księgowości wchodzą następujące stanowiska pracy:
 1. główny księgowy,
 2. starszy inspektor ds. księgowych,
 3. księgowa – kasjer.

§ 12

 1. Do podstawowego zakresu działania działu administracyjno - gospodarczego należy
  w szczególności:
  1. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością Domu, użytkowaniem pomieszczeń oraz zapewnienie ich zabezpieczenia,
  2. prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielania zamówień na podstawie ustawy
   o zamówieniach publicznych,
  3. prowadzenie spraw obrony cywilnej, ppoż. oraz kontroli przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
  4. organizacja i wykonanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż.,
  5. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia technicznych warunków pracy w Domu, zapewnienie obsługi telefonicznej, kserograficznej itp.,
  6. prowadzenie obsługi kancelaryjno – sekretarskiej Domu, przyjmowanie korespondencji wpływającej do domu i jej wysyłanie oraz nadzór nad instrukcją kancelaryjną i przepisami o archiwum akt,
  7. przyjmowanie skarg i wniosków wpływających do domu oraz czuwanie nad terminowością załatwiania spraw,
  8. sporządzanie zamówień na druki, prasę, dzienniki urzędowe, literaturę fachową, pieczątki itp.,
  9. przygotowanie projektów opracowań dot. Organizacji pracy Domu oraz wykonywanie czynności w tym zakresie zleconych przez Dyrektora Domu, prowadzenie dokumentacji organizacyjnej Domu (regulamin organizacyjny, zarządzenia dyrektora),
  10. prowadzenie spraw związanych z bhp,
  11. przygotowanie projektów dokumentów dotyczących zatrudnienia, zwalniania, przenoszenia, awansowania, nagradzania, karania a także zaszeregowania,
  12. przygotowywanie spraw emerytalno – rentowych,
  13. prowadzenie teczek akt osobowych oraz ewidencji zatrudnienia,
  14. sporządzanie projektu planów urlopu,
  15. prowadzenie spraw szkolenia i podnoszenia kwalifikacji,prowadzenie spraw socjalnych.
  16. ustalenie potrzeb w zakresie wyposażenia komórek organizacyjnych Domu w sprzęt, materiały biurowe, opracowanie projektów planów zaopatrzenia i ich realizacji po zatwierdzeniu przez Dyrektora Domu,
  17. zapewnienie prawidłowej gospodarki materiałowej Domu w tym prowadzenie ewidencji sprzętu i środków nietrwałych, oraz właściwego ich oznakowania i zabezpieczenia,
  18. prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej w zakresie gospodarowania żywnością, materiałami technicznymi, odzieżą, opałem,
  19. zapewnienie pracownikom Domu Pomocy Społecznej właściwej odzieży i sprzętu ochronnego oraz dopilnowanie przestrzegania właściwych okresów używalności odzieży i sprzętu,
  20. zapewnienia właściwych warunków bytowych mieszkańców poprzez zabezpieczenie ich potrzeb w zakresie:
   a.zapewnienia ciepłej wody i utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku,
   b. zapewnienia transportu w zakresie obsługi zaopatrzenia jak i rekreacji (wycieczki).
  21. do podstawowych zadań w zakresie wyżywienia należy:
   a. przygotowywanie posiłków zgodnie z odpowiednimi normami żywieniowymi,
   b. dbanie o odpowiednią kaloryczność diety,
   c. opracowywanie jadłospisów,
   d. realizowanie diet przepisanych pensjonariuszom przez lekarza,
   e. współpraca z radą mieszkańców i lekarzem w celu ustalenia jadłospisu,
   f. utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni, a wyposażenia w odpowiednim stanie,
   g. realizacja wszelkich zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.
  22. W skład działu administracyjno - gospodarczego wchodzą następujące stanowiska:
   a.kierownik działu,
   b. referent administracyjny,
   c. kierownik:  kuchni, warsztatu, recepcji,
   d. inspektor ds. zatrudnienia,
   e.  kierowca – zaopatrzeniowiec,
   f. magazynier,
   g. dietetyk, 
   h. kucharz,
   i. konserwator,
   j. portier.

IV. Nadzór i kontrola

§ 13

 1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:
  • główny księgowy,
  • kierownicy działów,
  • pracownik prowadzący kasę,
  • pracownik prowadzący magazyn,
  • pracownik prowadzący zaopatrzenie.
 2. Główny księgowy oraz kierownicy działów ponoszą odpowiedzialność za:
  • zabezpieczenie mienia,
  • całokształt działalności powierzonej ich działom,
  • opracowanie i nadzór nad realizacją planów,
  • wykonanie zadań objętych zakresem obowiązków.
 3. Pracownik prowadzący kasę ponosi odpowiedzialność za całokształt przyjętych przez niego wartości, tj. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki.
 4. Pracownik prowadzący magazyn i zaopatrzenie odpowiada materialnie za ilość i jakość powierzonych mu składników majątkowych, za należyte ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą a także przestrzeganie przepisów o gospodarce magazynowej. Pracownik magazynu odpowiada również za konserwację sprzętui urządzeń magazynowych.
 5. Pracownicy Domu sporządzający i przekazujący sprawozdania do jednostki nadrzędnej oraz instytucji są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść, dane liczbowe, rzetelność i terminowość – zgodnie z obowiązującymi w tej mierze zarządzeniami i instrukcjami.
 6. Powierzenie składników majątkowych magazynu, kasy lub innych wartości może odbywać się wyłącznie na piśmie (inwentaryzacja zdawczo – odbiorcza, przy udziale Komisji).
 7. Szczegółowe ustalenia w zakresie nadzoru i funkcjonowania kontroli wewnętrznej reguluje odrębna instrukcja.

V.  Gospodarka finansowa

§ 14

 1. Dom działa w formie jednostki budżetowej na podstawie ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
 3. Dom posiada własny rachunek bankowy.

VI.  Postanowienia końcowe

§ 15

Zmiany regulaminu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego ustalenia.

 

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zarządu Powiatu
w Częstochowie w tej sprawie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych jest:

dr Magdalena Celeban

tel: 34 355 82 96

@mail: inspektormc@onet.pl

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Obsługa strony: Chuck Norris